Informacije za ugovarača

Poslednja promena: 15.04.2021.

Informacije za ugovarača osiguranja
pre zaključenja ugovora o osiguranju, odnosni pri izmenama/dopunama ili produženju ugovora o osiguranju

U skladu sa čl. 84. i 111. Zakona o osiguranju (Sl. glasnik RS, 6poj 139/14), ugovarač osiguranja se obaveštava o sledećem:

1) Poslovno ime, sedište i adresa sedišta

Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd
Sedište: Majdanska Čukarica 3, lok. 2 | 11000 Beograd | Srbija | MB: 21564664 | PIB: 111899409
Kontakt telefon: +381 (63) 833 88 33 | e-mail: info@tarapartner.com | tarapartner.com | osiguranje.co.rs |  Datum osnivanja: 05.03.2020.

2) Registri nadležnih organa kod kojih je Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) upisano i način provere registracije

  • Nadležni organ: Narodna Banka Srbije | Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja | Kralja Petra 12 | 11000 Beograd | Broj rešenje broj: 3770 od dana 26.02.2020. godine.
  • Provera registracije: Narodna Banka Srbije – pisanim putem i/ili na web adresi www.nbs.rs
  • Registar privrednih subjekata: Agencija za privredne registre | Brankova 25 | 11000 Beograd | Srbija | Broj rešenja: BD19251/2020 od dana 05.03.2020. godine
  • Provera registracije: Agencija za privredne registre – pisanim putem i/ili na web adresi www.apr.gov.rs

3) Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd ima zaključene ugovore sa sledećim društvima za osiguranje:

AMS Osiguranje ado, DDOR Novi Sad ado, Generali Osiguranje Srbija ado, Globos Osiguranje ado, Grawe Osiguranje ado, Dunav Osiguranje ado, Merkur Osiguranje ado, Milenijum Osiguranje ado, Sava neživotno Osiguranje ado, Sava životno Osiguranje ado, Triglav Osiguranje ado, Uniqa neživotno Osiguranje ado, Uniqa životno Osiguranje ado, Wiener Stadtische Osiguranje ado.

4) Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd, NEMA neposredno, odnosno posredno pravo ili mogućnost da ostvari 10% ili više glasačkih prava, odnosno vlasništvo nad 10% ili više osnovnog kapitala u Društvu za osiguranje / reosiguranje sa kojim će biti zaključen ugovor o osiguranju/reosiguranju.

5) Društva za osiguranje/reosiguranje, odnosno matično društvo tog društva, NEMA neposredno, odnosno posredno pravo ili mogućnost da ostvari 10% ili više glasačkih prava, odnosno vlasništvo nad 10% ili više osnovnog kapitala u Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd

6) U slučaju povrede prava ili interesa u vezi sa radom Društva za posredovanje u osiguranju, odnosno ako je nezadovoljan pružanjem usluga društva, a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju, korisnik usluge osiguranja može da podnese prigovor u pisanoj formi u poslovnim prostorijama Društva na adresi Majdanska Čukarica 3, lok. 2, 11000 Beograd, telefonom na broj +381 (63) 833 88 33 ili putem e-mail adrese: info@tarapartner.com

7) Prigovor treba da sadrži:

  • Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica, ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica
  • Razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca
  • Dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
  • Datum podnošenja prigovora
  • Potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
  • Punomoćje za zastupanje, ako je prigovor podneo punomoćnik.

8) Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da podnosiocu prigovora pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (izuzetno u roku od 30 dana), poštujući načelo jednakosti, savesnosti i efikasnosti. Odgovor sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, uz obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora i potpis ovlašćenog lica društva.

9) Nadzor nad poslovanjem Društva vrši: Narodna Banka Srbije | Kralja Petra 12 | Beograd | Srbija

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije ako se pre toga pisanim prigovorom obraćao društvu za posredovanje u osiguranju i nije bio zadovoljan njegovim odgovorom ili društvo nije pisanim putem odgovorilo na taj prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (izuzetno u roku od 30 dana).

Prigovor Narodnoj banci Srbije podnosi se u pisanoj formi, poštom ili elektronskom poštom (e-mailom) na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji.

Korisnik usluge osiguranja uz prigovor upućen Narodnoj banci Srbije dostavlja i prigovor koji je dostavio društvu, njegov odgovor (ako ga je davalac dostavio) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora Narodnoj banci Srbije mogu ceniti.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije u roku od šest meseci od dana prijema odgovora društva za posredovanje u osiguranju ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

Narodna banka Srbije korisniku usluge osiguranja dostavlja konačan odgovor najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema prigovora, a u složenijim predmetima taj rok može se produžiti za najviše tri meseca, o čemu je Narodna banka Srbije dužna da korisnika usluge osiguranja pisanim putem obavesti pre isteka roka od tri meseca od dana prijema prigovora.

Ako je korisnik usluge nezadovoljan odgovorom davaoca usluge osiguranja ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku utvrđenom ovom odlukom, sporni odnos između korisnika usluge osiguranja i davaoca usluge osiguranja može se rešiti u postupku posredovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova.

Narodna banka Srbije sprovodi postupak pasredovanja bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku, strane snose same (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo sa posla itd.).

10. Obrada i čuvanje ličnih podataka – za fizička lica

Za potrebe posredovanja pri zaključenju ugovora o osiguranju i ispunjenju obaveza iz ugovora o osiguranju, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, posrednik pre zaključenja ugovora prikuplja i obrađuje podatke o ugovaraču odnosno osiguraniku.
Bez prikupljanja i obrade ličnih podataka posrednik nije u mogućnosti da posreduje pri zaključenju ugovora o osiguranju.

Lične podatke posrednik obrađuje i prosleđuje svojim zaposlenima, kao i osiguravačima u skladu sa zakonom, a sa kojima ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji i drugim licima koja po prirodi svoga posla ostvaruju uvid u lične podatke ili ih obrađuju u skladu sa zakonom.

Sve podatke koje obrađuje posrednik čuva u elektronskom obliku i fizički.
Ugovarač/osiguranik ima sva zakonska prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka, tj. obrade suprotne cilju ispunjenja ugovora o osiguranju, kao i pravo na obaveštenje o obradi i čuvanju ličnih podataka, uvid u podatke i njihovu kopiju.

Ovaj dokument čini sastavni deo ponude osiguranja.

Odgovorno lice: dir. Nenad Srećković dipl.ecc.
Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd

Informacije važeće bez pečata i potpisa.